Εντοπίστηκε λάθος κώδικα, πρέπει να φτιαχτεί από προγραμματιστή: Invalid state passed to moodle_page::set_state. We are in state 0 and state 3 was requested.

Περισσότερες πληροφορίες για αυτό το λάθος

Debug info:
Error code: codingerror
Stack trace:
  • line 883 of /lib/pagelib.php: coding_exception thrown
  • line 1028 of /lib/outputrenderers.php: call to moodle_page->set_state()
  • line 144 of /login/signup.php: call to core_renderer->footer()